Saturday, March 23, 2013

น้ำถั่วฟู (น้ำเต้าหู้)


ของดิบ (วัตถุดิบ)
1. ถั่วเหลืองไร้เปลือกและกาก 1 ถ้วย
2. น้ำหมดใส (น้ำสะอาด) 7 ถ้วย
3. น้ำอ้อยทราย (น้ำตาลทราย) 3/4 ถ้วย

การทำ
1. ล้างทำความหมดใส (ทำความสะอาด) ถั่วให้หมดใส (ให้สะอาด) แล้วแช่น้ำไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
2. โม่บ่ก็บดถั่วให้บาง (ละเอียด) กรองด้วยผ้าขาวบางแยกน้ำออก
3. นำขึ้นตั้งไฟ ตอนใกล้ๆ เดือดต้องคอยคนอยู่ทุกเมื่อ (เสมอ) เพื่อบ่ให้ไหม้
4. ใส่น้ำอ้อยทราย (น้ำตาลทราย) คนให้เหลว (ละลาย) แล้วปิดไฟ บ่ก็บ่ใส่น้ำอ้อยทราย (น้ำตาลทราย) เลยก็ได้ แล้วแต่ความมัก (ความชอบ)

No comments:

Post a Comment